About

แนวคิดที่จะพัฒนา "ระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี" เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บเอกสารอ้างอิงเนื้อหาของรายวิชาที่เป็นทำการเรียน การสอน ในรูปแบบไฟล์เอกสารต่าง ๆ ฟรีซอฟต์แวร์ ตัวอย่างโครงงาน รวมถึงกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้น เป็นคลังข้อมูลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม และเป็น แหล่งรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งมาบูรณาการ เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม (http://tm.dru.ac.th) พร้อมตัวอย่างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถนำไปใช้งานจริง ( http://tm.dru.ac.th:8080/yii2/) by Asst.Prof.Dr.Taskeow Srisod

Test speed tm.dru.ac.th and tm.dru.ac.th:8080/ybasic