ชื่อ-สกุล จำนวนข้อมูล (byte) สาขาวิชา
 นางสาวณัฏฐณิชา ตำนานโต 319,117,512 คอมพิวเตอร์ศึกษา
 นายพลวัฒน์ พึงปิติพรชัย 275,058,099 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นายสุพัฒน์ ชัยภูมินทร์ 230,060,458 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นางสาวชบาไพร มีศรี 227,443,162 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 นายพุทธิพงษ์ สินเจริญ 197,785,957 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
 นายธนกร ตระกูลคุณากร 194,828,869 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นางสาวศิริลักษณ์ แซ่ซิ้ม 182,454,829 การบัญชี
 นายอนุพนธ์ พันนวน 178,234,190 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
 นายกฤษณะ ปุญญะเสาวกุล 176,995,786 การจัดการทั่วไป
 นายเจษฎา กรเกริกฤทธิ์ 166,352,257 วิทยาการคอมพิวเตอร์
(0.013 วินาที)

1 จาก 52