สาขาวิชา จำนวน
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ121
 วิทยาการคอมพิวเตอร์57
 คอมพิวเตอร์ศึกษา38
 การจัดการทั่วไป23
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ22
 นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)18
 คณิตศาสตร์18
 นิติศาสตร์17
 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ16
 นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)14
 ออกแบบนิเทศศิลป์12
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ11
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจนำเที่ยว)11
 การตลาด11
 สังคมศึกษา9
 การบัญชี9
 เทคโนโลยีสารสนเทศ8
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์7
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์7
 รัฐประศาสนศาสตร์7
 การตลาด7
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)7
 ออกแบบนิเทศศิลป์5
 คหกรรมศาสตร์5
 การบัญชี4
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม)4
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาห4
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)3
 การบัญชี3
 การจัดการทั่วไป3
 ออกแบบประยุกต์ศิลป์2
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2
 การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)2
 วิทยาการคอมพิวเตอร์2
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)2
 การพัฒนาชุมชน2
 การบัญชี2
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)2
 บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (พิเศษ)2
 นาฏยคีตศิลป์1
 นิเทศศาสตร์ (การโฆษณา)1
 บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (พิเศษ)1
 รัฐประศาสนศาสตร์1
 ภาษาไทย1
 ออกแบบแฟชั่น1
 ภาษาไทย(การใช้ภาษา)1
 การจัดการทั่วไป1
 การจัดการทั่วไป1
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์1
 การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)1
 จิตวิทยาและการแนะแนว1
(0.012 วินาที)