ชื่อ-สกุล สาขาวิชา
 นายกฤษณะ ตู้นอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
 นายวิชิต คงพิเชียรศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 นายวทัญญู ชนะรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 นายภควัต ตังกุ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 นายศิรวิชญ์ ไหล่ตะวัน วิทยาการคอมพิวเตอร์
 นายสมบัติ เดชดำรงศักดิ์กุล วิทยาการคอมพิวเตอร์
 นายณรงค์ฤทธิ์ พิมพา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 นายกฤษกร แสงชื่น วิทยาการคอมพิวเตอร์
 นายพิสุทธิ์ รัตนาฤทธิ์นนท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 นายสุทธิเกียรติ จรูญราช วิทยาการคอมพิวเตอร์
(0.002 วินาที)

1 จาก 6