คณะ จำนวน
 คณะวิทยาการจัดการ275
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี92
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์76
 คณะครุศาสตร์67
(0.002 วินาที)