สรุปงาน การทดสอบคำสั่ง AdvancedSQL โดยใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศจากแฟ้มร่องรอย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
*** คลิกที่ตารางเพื่อแสดงกราฟ
ผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษา
 • จำนวนทั้งหมดของผู้ใช้งาน 513 คน
(0.002 วินาที)
เพศที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต
 • ชาย 241 คน
 • หญิง 272 คน
(0.002 วินาที)
จำนวนผู้ใช้งานแต่ละคณะ
 • คณะวิทยาการจัดการ 275 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 92 คน
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 76 คน
 • คณะครุศาสตร์ 67 คน
(0.008 วินาที)
สาขาที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5 อันดับ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 121 คน
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 57 คน
 • คอมพิวเตอร์ศึกษา 38 คน
 • การจัดการทั่วไป 23 คน
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 คน
(0.01 วินาที)