สรุปงาน การทดสอบคำสั่ง AdvancedSQL โดยใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศจากแฟ้มร่องรอย ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
*** คลิกที่ตารางเพื่อแสดงกราฟ
ผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษา
  • จำนวนทั้งหมดของผู้ใช้งาน 513 คน
(0.011 วินาที)
เพศที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต
  • ชาย 241 คน
  • หญิง 272 คน
(0.011 วินาที)
จำนวนผู้ใช้งานแต่ละคณะ
  • คณะวิทยาการจัดการ 275 คน
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 92 คน
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 76 คน
  • คณะครุศาสตร์ 67 คน
(0.012 วินาที)
สาขาที่ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5 อันดับ
(0.013 วินาที)