ระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์

 เกี่ยวกับเรา
     แนวคิดที่จะพัฒนา "ระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี" เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บเอกสารอ้างอิงเนื้อหาของรายวิชาที่เป็นทำการเรียน การสอน ในรูปแบบไฟล์เอกสารต่าง ๆ ฟรีซอฟต์แวร์ ตัวอย่างโครงงาน รวมถึงกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้น เป็นคลังข้อมูลการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม และเป็น แหล่งรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งมาบูรณาการ เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม สำหรับ Thailand Education 4.0 by Asst.Prof.Dr.Taskeow Srisod
WebPagetest คือ เว็บไซต์ที่ไว้สำหรับเช็คในเรื่องของความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ และตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ (https://www.webpagetest.org/)

LOGIN - เข้าสู่ระบบ
 เว็บไซต์ ผลงานวิจัย
 เว็บไซต์การเรียนรู้
สถิติผู้เข้าชม
ระบบฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์